Convenzione fra CO.RI.DE. e Associazione Macellai di Roma Capitale